כתוב לנו עזרה קוראים חיפוש מתקדם חיפוש פשוט

.הירוגטקל םימייק םיכרע תלבקל ןויע ץחלו תיליחת וא ,ךרע דלקהו הירוגטק רחב
שפח ץחל םויסב .תואבה תורושב הלועפה לע רוזחו רוטרפוא רחב
.תירבעל רובעל ידכב םיינמי Ctrl+Shift שקה

רושיק ןפוא סקדניא שופיחל ללמ הירוגטק
אלו וא םגו

credits
מ"עב תוכרעמ פ"ות י"ע ובתכנ הז רתא לש שופיחה קשממו עונמ